Przepisy prawne

Umowa użytkownika i regulamin

Prosimy uważnie przeczytać poniższą umowę, ponieważ przedstawia ona szczegółowe informacje na temat tego, co użytkownik może zamieszczać na portalu. Wśród innych elementów umowa obejmuje następujące warunki:

 • Jeśli użytkownik przesyła Treści, które zawierają obrazy, zdjęcia, filmy, muzykę, teksty piosenek lub obrazki, stworzone przez innych ludzi, potwierdza on, że uzyskał ich zgodę na zamieszczenie tych Treści na portalu. Jeśli takie Treści zawierają zdjęcia, obrazki, podobizny, czy imiona i nazwiska jakiejkolwiek innej osoby (osób), użytkownik potwierdza, że uzyskał zgodę każdej osoby wskazanej w Treści na zamieszczenie takich Treści. Jeśli takie Treści obejmują osobę małoletnią, użytkownik potwierdza, że dostał pozwolenie od rodziców lub opiekuna prawnego małoletniego na wykorzystanie wizerunku tej osoby w przesłanej Treści.Użytkownik oświadcza również, że może przedstawić na piśmie kopie takich pozwoleń na żądanie portalu.
 • Użytkownik będzie przesyłał treść zgodną z zasadami „dobrego smaku” i regulaminem wyszczególnionym w umowie.
 • Użytkownik będzie przesyłał Treści, które mogą zobaczyć inni użytkownicy portalu (w tym nazwę użytkownika), w związku z tym użytkownik musi szanować swoją prywatność i prywatność innych osób.
 • Użytkownik będzie zobowiązany do przeczytania całej umowy i zaznaczenia odpowiedniego pola, aby potwierdzić, że zgadza się z jej warunkami. Jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami wymienionymi w umowie, nie powinien on zaznaczyć pola akceptującego warunki umowy i nie powinien on przesyłać nam żadnych Treści.

Użytkownik będzie zobowiązany do potwierdzenia, że zgadza się na warunki niniejszej umowy. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami, nie zaznaczaj pola akceptującego warunki umowy i nie przesyłaj nam żadnych Treści.

Warunki korzystania

Niniejsza umowa (dalej zwana „umową”) reguluje postępowanie użytkownika i prawa każdej ze stron w odniesieniu do wszelkich zamieszczanych Treści przez użytkownika na portalu MyDziewczyny, związanymi z witryną MyDziewczyny i / lub innymi serwisami społecznościowymi (zwanymi dalej „serwisami”), które oferuje lub wykorzystuje P&G. Dla celów niniejszej umowy:

 • „P&G” oznacza firmę Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, oraz podmioty zależne spółki, podmioty powiązane, cesjonariuszy, następców, marki, licencjodawców, licencjobiorców i / lub pośredników. Te serwisy mogą być oferowane na różnych stronach, portalach internetowych i / lub aplikacjach online, które są własnością P&G lub są przez nią sponsorowane.

„Treści” oznaczają każdy tekst, fotografię, wideo, muzykę, nagranie dźwiękowe, grafikę bądź inne materiały lub informacje przekazywane serwisom.

Gdy użytkownik przesyła Treści, zgadza się z poniższym:

 • Treści przesyłane przez użytkownika są prawdziwe;
 • Treści przesyłane przez użytkownika są oryginalne i stworzone przez użytkownika;
 • Użytkownik zamieszkuje w Polsce;
 • Użytkownik ma szesnaście 16 lat;
 • Jeśli użytkownik nie ma szesnaście 16 lat, ma on zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z serwisu i na zamieszczanie w nim Treści;
 • Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym małoletniego, wyrażasz zgodę, aby niniejsza umowa stała się wiążąca dla Ciebie i małoletniego;
 • Użytkownik nie jest pracownikiem P&G ani nie pracuje i nie świadczy usług na rzecz podmiotu powiązanego lub przedstawiciela P&G wynajętego przez P&G do promocji lub sprzedaży produktów P>
 • Wykorzystanie przez P&G Treści przesyłanych przez użytkownika nie narusza warunków niniejszej umowy i nie będzie krzywdzące dla żadnej osoby lub podmiotu; i
 • Treści przesłane przez użytkownika (lub dowolna ich część) nie stanowią elementu innych materiałów reklamowych lub promocyjnych P&G lub osób trzecich ani nie zostaną w ten sposób wykorzystane w przyszłości.
 • Użytkownik nie jest profesjonalnym aktorem.
 • Jesteś użytkownikiem, który dobrowolnie korzysta z dowolnego produktu(ów) P&G wymienionego w Treści.
 • Użytkownik przesyła Treści bez wcześniejszej płatności lub obietnicy zapłaty, nie spodziewając się zapłaty, pożytków ani korzyści w zamian za proponowane Treści, poza możliwością wykorzystania Treści użytkownika do celów promocyjnych P&G.
 • Składane oświadczenia i wyrażane opinie odzwierciedlają prawdziwe i rzeczywiste opinie użytkownika dotyczące doświadczeń w użytkowaniu produktów P&G wspomnianych w przesłanej Treści.

Zasady zamieszczania Treści

Użytkownik zgadza się, że nie będzie umieszczał Treści, które zawierają lub odnoszą się do jednego lub więcej z poniższych punktów:

 • Informacje zamieszczone przez użytkownika są nieprawdziwe, niewłaściwe lub mylące;
 • obraźliwe, wulgarne, obsceniczne lub zawierają nieodpowiedni język lub nieodpowiednie Treści wizualne;
 • Użytkownik zamieszcza Treści oszczercze, zniesławiające lub pornograficzne;
 • Użytkownik zamieszcza Treści, które naruszają prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawo reklamy, prawo do prywatności, prawa moralne, i / lub inne obowiązujące prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;
 • Użytkownik zamieszcza Treści, które naruszają jakiekolwiek prawa, ustawy, zarządzenia lub zasady;
 • Użytkownik zamieszcza materiały lub Treści, które angażują, zachęcają lub zawierają instrukcje postępowania, które mogłyby zostać uznane za przestępstwo karne lub delikt cywilny według prawa, ustawy, rozporządzenia lub regulacji prawnych;
 • Użytkownik zamieszcza materiały lub Treści, które są lub mogą być uznane za, mowę nienawiści, bez względu na to czy będą one skierowane do jednej osoby czy też grupy osób, lub które mogą być uznane za bezprawne nękanie lub groźby pod adresem osób indywidualnych, partnerów, korporacji lub podmiotów politycznych;
 • Użytkownik zamieszcza materiały lub Treści, za które otrzymał zapłatę od osób trzecich;
 • Użytkownik zamieszcza materiały lub Treści, w których podszywa się pod inną osobę lub podmiot;
 • Użytkownik zamieszcza materiały lub Treści, które mają na celu wprowadzić w błąd innych użytkowników serwisu, takie jak powielanie zamieszczonej Treści w celu monopolizacji forum lub zamieszczanie Treści niemających żadnego związku z wyznaczonym tematem lub motywem;
 • Użytkownik zamieszcza Treści, które zawierają inne strony internetowe, adresy, adresy e-mail, informacje kontaktowe lub numery telefonów; lub oprogramowania czy materiały zawierające, konie trojańskie, wirusy, robaki, kody komputerowe lub inne szkodliwe programy i pliki.

P&G ma prawo (lecz nie obowiązek) do podjęcia jednego lub więcej z następujących działań w odniesieniu do zamieszczanych przez użytkownika Treści w serwisie:

 • Do monitorowania i przeglądania Treści zamieszczanych przez użytkownika;
 • Do usunięcia lub odmówienia zamieszczenia jakichkolwiek Treści w serwisie, które uważa, według własnego uznania, za naruszające zasady zamieszczania Treści, które wskazano powyżej lub jakichkolwiek innych postanowień niniejszej umowy; i
 • do zawieszenia lub zamknięcia dostępu użytkownika do serwisu, jeśli P&G uzna, że wystąpiły do tego odpowiednie okoliczności.

P&G nie gwarantuje, że użytkownik będzie miał możliwość edycji lub usunięcia przesłanych Treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że to użytkownik, a nie P&G, jest odpowiedzialny za zamieszczane Treści. Treści przesłane przez użytkownika nie podlegają obowiązkowi zachowania poufności ze strony P&G, osób trzecich świadczących usługi P&G oraz pośredników P&G, a także ich dyrektorów, kierowników i pracowników. Użytkownik zgadza się nie podszywać się lub fałszywie reprezentować powiązań z jakąkolwiek osobą lub podmiotem, nie używać nazwy użytkownika innej osoby, danych konta, czy imienia i nazwiska innego użytkownika, lub dostarczać fałszywe dane rodzica lub opiekuna. Użytkownik wyraża zgodę, aby P&G mogło podjąć kroki w celu sprawdzenia autentyczności informacji, które użytkownik udostępnia, w tym informacji kontaktowych do rodzica lub opiekuna.

Prawo własności intelektualnej oraz oświadczenia i gwarancje użytkownika

Użytkownik udostępniając Treści, oświadcza, że posiada wszelkie prawa do przesyłania Treści do P&G. Użytkownik oświadcza również, że przesłane Treści nie zawierają żadnych materiałów lub informacji, które poprzez zawarcie w Treści i / lub wykorzystanie przez P&G (w dowolnym celu), naruszałyby jakiekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe, prawa do wizerunku, prawa do prywatności, prawa moralne, inne prawa osobiste lub prawa własności jakiejkolwiek osoby lub podmiotu lub naruszałyby przepisy lokalne lub uregulowania prawne. Treści przesyłane przez użytkownika muszą składać się wyłącznie z materiałów i / lub informacji, które są własnością użytkownika, w tym między innymi wszelkich tekstów, muzyki, nagrań, zdjęć, ilustracji, fotografii i materiałów wideo. Udostępniając Treści, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie zawierają one żadnych materiałów lub informacji, które są stworzone lub kontrolowane przez kogokolwiek innego.

Użytkownik zgadza się również, że nie będzie przesyłać żadnych Treści, które zawierają imię i nazwisko, przezwisko, nazwę użytkownika, informacje osobiste nagrania głosowe i / lub wszelkie ilustracje, fotografie lub materiały wideo, portrety, wizerunki lub obrazy osób trzecich lub jakichkolwiek innych znamion praw własności osób trzecich (łącznie określanych jako „Treści należące do osób trzecich”). Przesyłając Treści, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie zawierają one żadnych innych Treści należących do osób trzecich.

Przyznanie praw i zwolnienie z odpowiedzialności

W zamian za korzystanie z serwisu i załączanie Treści dla użytku P&G w serwisie i / lub w inny sposób opisany poniżej, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udziela P&G:

 • Niewyłącznych, wieczystych, nieodwołalnych, bezpłatnych, niemogących być przedmiotem sublicencji i zbywalnych praw i licencji w zakresie użytkowania, reprodukcji, modyfikowania, adaptowania, publikacji, tłumaczenia, tworzenia z nich materiałów pochodnych i dystrybucji takich Treści, nadawania lub włączania takich Treści do dowolnej formy, mediów lub technologii na całym świecie, w szczególności w ramach reklamy, promocji i do innych celów handlowych i marketingowych, bez wcześniejszego uprzedzenia, zapłaty lub wymaganej zgody użytkownika (za wyjątkiem, gdy jest to zabronione przez prawo);
 • Niewyłącznych, wieczystych, nieodwołalnych, bezpłatnych, niemogących być przedmiotem sublicencji praw i licencji w zakresie wykorzystania imienia i nazwiska użytkownika, jego przezwiska, nazwy użytkownika, informacji osobistych, nagrań głosowych i / lub wszelkich ilustracji, fotografii lub materiałów wideo, portretów, wizerunków lub obrazów lub jakichkolwiek innych znamion praw własności użytkownika (łącznie określanych jako „Treści należące do użytkownika”) zawartych w Treści użytkownika wykorzystywanych w formie rzeczywistej lub zmienionej w mediach czy technologii w szczególności w ramach reklamy, promocji i do innych celów handlowych i marketingowych, bez wcześniejszego uprzedzenia, zapłaty lub wymaganej zgody użytkownika (za wyjątkiem, gdy jest to zabronione przez prawo).

Nie ograniczając powyższego, przesłanie Treści oznacza wyrażenie zgody, aby P&G mogło wyświetlać Treści użytkownika online, w celu umożliwienia obejrzenia i / lub skomentowania tych Treści przez osoby trzecie (na stronach internetowych P&G lub na serwisach stron trzecich), wykorzystać Treści w ramach reklamy, promocji i / lub do innych celów marketingowych i handlowych. Użytkownik zgadza się tym samym na reprodukcję, adaptację i rozpowszechnianie materiałów we wszystkich mediach. Jednakże, P&G nie będzie zobowiązana do opublikowania lub wykorzystania jakichkolwiek Treści zamieszczonych przez użytkownika.

Użytkownik udostępniając Treści, zgadza się w imieniu swoim, swoich następców i przedstawicieli, zwolnić z odpowiedzialności, bronić i ubezpieczyć P&G, jej dyrektorów, pracowników i przedstawicieli z tytułu wszelkich roszczeń, odszkodowań, strat, odpowiedzialności, kosztów lub jakichkolwiek wydatków wynikających z korzystania z takich Treści, w tym wszelkich roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich, naruszenia prywatności, naruszenia prawa własności lub praw moralnych i / lub zniesławienia. Nie ograniczając powyższego, w żadnym wypadku użytkownik nie będzie uprawniony do, i jednocześnie zrzeka się prawa, nakazywania, ograniczania lub zakłócania korzystania z przesłanych Treści lub Treści należących do użytkownika zawartych w tej Treści lub korzystania z dowolnych praw P&G, jak wspomniano powyżej.

Użytkownik rozumie, że P&G na podstawie oświadczeń, przekazania praw autorskich i zwolnienia z odpowiedzialności, udziela użytkownikowi pozwolenie na zamieszczanie Treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie może on anulować lub cofnąć przyznanych praw i licencji i / lub zwolnienia z odpowiedzialności zawartych w niniejszej umowie.