ZASADY KONKURSU

Konkurs „#swiatswiezosciDiscreet” (dalej: „Zasady”)

1. ORGANIZATOR

1.1. Konkurs „#swiatswiezosciDiscreet” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Procter and Gamble DS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Zabranieckiej 20, 03-872 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000210289, kapitałzakładowy 4 197 000 zł., NIP 5213289895 (zwaną dalej „Organizatorem”).

1.2. Wykonawcą i koordynatorem Konkursu jest, działająca na zlecenie i w imieniu Organizatora, Pelargos spółka z ograniczonąodpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 71, 01-651 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 10090, kapitałzakładowy 75.000 zł., NIP 525-15-68-829 (zwana dalej: „Wykonawcą Konkursu”).

1.3. Procter and Gamble DS Polska sp. z o.o. na podstawie odrębnej umowy powierzyłaWykonawcy Konkursu przetwarzanie danych osobowych przekazywanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

1.4. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem następujących serwisów internetowych: Instagram i TikTok.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. W Konkursie może uczestniczyć każda osoba, która spełnia wszystkie poniższe warunki (zwana dalej „Uczestnikiem”):

a) jjest osobąfizyczną, obywatelem RP zameldowanym w Polsce na stałe,ukończyła18 lat;

b) akceptuje warunki niniejszych Zasad oraz spełnia wszystkie warunki Konkursu;.

2.2. W Konkursie nie mogąbraćudziału pracownicy Organizatora, pracownicy Wykonawcy Konkursu oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się:wstępnych,zstępnych,rodzeństwo,małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Zastrzeżenie dotyczy osób, które brałybezpośredniudział przy realizacji Konkursu oraz tych, które pracowały nad jej projektem i wdrożeniem.

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się o godzinie 00:00:00 dnia 8 sierpnia 2022 r. a kończy o godzinie 23:59:59 dnia 2 października 2022 r.

4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1. Wymogiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego polegającegona opublikowaniu na profilu Instagram lub TikTok Uczestnika zdjęcia lub video własnegoautorstwa z dowolnym produktem Discreet wraz z odpowiedzią na pytanie: „Co dla Ciebie oznacza podążanie za codzienną świeżością” oznaczonych #swiatswiezosciDiscreet (dalej: „Zadanie Konkursowe”).

Wykonując Zadanie Konkursowe, uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie i akceptuje niniejsze Zasady Konkursu.

4.2. Wytyczne dotyczącetreści odpowiedzi na Zadanie Konkursowe:

a) Uczestnik gwarantuje, że będzie postępował zgodnie z wytycznymi dotyczącymitreści odpowiedzi. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje i szkody wynikające z ich naruszenia lub spowodowane przez ich naruszenie. Co więcej, w przypadku wniesienia takich roszczeń przez jakąkolwiek osobę trzecią,Uczestnik chroni i w pełni zabezpiecza Organizatora i Wykonawcę Konursu przed takimi roszczeniami.

b) Uczestnik gwarantuje bez względu na okoliczności,żeprzesłane przez niego zdjęcieoraz odpowiedź w Konkursie jest jego autorską i kreatywną inwencją. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za treść odpowiedzi i gwarantuje, że posiada wyłączne prawo do korzystania ze zdjęcia i odpowiedzi zgodnie z ustawą o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, używanie ich nie narusza żadnych praw osoby trzeciej i w razie potrzeby jest uprawniony do przeniesienia na Organizatora lub na Wykonawcę Konkursu praw do korzystania z odpowiedzi na Zadanie Konkursowe bez wynagrodzenia.

c) djęcie oraz odpowiedźmusząbyć zgodne z poniższymi wytycznymi oraz nie mogą:

 • naruszać prawa,
 • zawierać przekleństw lub innych zwrotów albo słów uznanych za niecenzuralne,
 • zawierać treści szokujących,
 • zawierać treści obscenicznych, agresywnych, pełnych przemocy,
 • zawierać treści pornograficznych ani seksualnych,
 • zawierać treści obraźliwych ani nieodpowiednich dla jakiejkolwiek osoby, w tym Jury lub Organizatora i/lub produktów Organizatora lub Wykonawcę Konkursu,
 • zawierać treści obraźliwych dla jakiegokolwiek uczestnika,
 • zawierać treści obraźliwych dla jakiejkolwiek osoby trzeciej,
 • zawierać danych osobowych jakiejkolwiek osoby trzeciej, z wyjątkiem Uczestnika,
 • odwoływać się do konkurencyjnych marek lub produktów,
 • przedstawiać innych marek lub produktów nieprodukowanych przez Organizatora,
 • zawierać treści reklamowych ani sugerować działalności reklamowej,
 • zawierać odniesień do wszelkich innych stron internetowych,
 • być chronione jakimkolwiek prawem własności intelektualnej.

d) W przypadku gdy zdjęcie i treść odpowiedzi naruszają dowolną z powyższych zasad, Wykonawca Konkursu nie przyjmie jej, jako odpowiedzi w Konkursie i nie będzie brał jej pod uwagę w rozstrzygnięciu Konkursu, o czym poinformuje Uczestnika, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe zgłoszenia uczestnictwa, zawierające wszystkie dane i informacje, o których mowa w Zasadach.

4.4. Na podstawie wszystkich kreatywnych odpowiedzi jury składające się z 3 osób (zwane dalej „Jury”) wybiera spośród tych Uczestników, którzy spełnili warunki Konkursu określone w punktach 2, 4.1. oraz 4.2, zwycięzców według subiektywnych kryteriów ustalonych przez Jury. Jury wybiera najbardziej kreatywne i najbardziej interesujące odpowiedzi wedle własnego uznania, za które Organizator ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności w żadnej formie.

4.5. W ciągu 45 dni od zakończenia Konkursu spośród wszystkich prawidłowo dokonanych w Konkursie Zgłoszeń zostanie wyłonionych 40 zwycięzców nagród, o których mowa w punkcie 5.1 Zasad Konkursu oraz dodatkowo 40 Uczestników zakwalifikowanych zostanie na listę rezerwową.

4.6. Zwycięzcy nagród wyłonieni zostaną spośród wszystkich prawidłowo dokonanych w Konkursie Zgłoszeń w następujących terminach:

a) I zwycięzca nagrody głownej, I zwycięzca nagrody II stopnia, I zwycięzca nagrody III stopnia i I i II zwycięzca nagrody IV stopnia wyłaniany jest spośród wszystkich prawidłowo dokonanych Zgłoszeń w terminie do 14.08.2022 r.

b) II zwycięzca nagrody głownej, II zwycięzca nagrody II stopnia, II zwycięzca nagrody III stopnia i III i IV zwycięzca nagrody IV stopnia wyłaniany jest spośród wszystkich prawidłowo dokonanych Zgłoszeń w terminie od 15.08.2022 r. do 21.08.2022 r.

c) III zwycięzca nagrody głownej, III zwycięzca nagrody II stopnia, III zwycięzca nagrody III stopnia i V i VI zwycięzca nagrody IV stopnia wyłaniany jest spośród wszystkich prawidłowo dokonanych Zgłoszeń w terminie od 22.08.2022 r. do 28.08.2022 r.

d) IV zwycięzca nagrody głownej, IV zwycięzca nagrody II stopnia, IV zwycięzca nagrody III stopnia i VII i VIII zwycięzca nagrody IV stopnia wyłaniany jest spośród wszystkich prawidłowo dokonanych Zgłoszeń w terminie od 29.08.2022 r. do 4.09.2022 r.

e) V zwycięzca nagrody głownej, V zwycięzca nagrody II stopnia, V zwycięzca nagrody III stopnia i IX i X zwycięzca nagrody IV stopnia wyłaniany jest spośród wszystkich prawidłowo dokonanych Zgłoszeń w terminie od 5.09.2022 r. do 11.09.2022 r.

f) VI zwycięzca nagrody głownej, VI zwycięzca nagrody II stopnia, VI zwycięzca nagrody III stopnia i XI i XII zwycięzca nagrody IV stopnia wyłaniany jest spośród wszystkich prawidłowo dokonanych Zgłoszeń w terminie od 12.09.2022 r. do 18.09.2022 r.

g) VII zwycięzca nagrody głownej, VII zwycięzca nagrody II stopnia, VII zwycięzca nagrody III stopnia i XIII i XIV zwycięzca nagrody IV stopnia wyłaniany jest spośród wszystkich prawidłowo dokonanych Zgłoszeń w terminie od 19.09.2022 r. do 25.09.2022 r.

h) VIII zwycięzca nagrody głownej, VIII zwycięzca nagrody II stopnia, VIII zwycięzca nagrody III stopnia i XV i XVI zwycięzca nagrody IV stopnia wyłaniany jest spośród wszystkich prawidłowo dokonanych Zgłoszeń w terminie od 26.09.2022 r. do 2.10.2022 r.

4.7. W I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII tygodniu Konkursu zostanie wyłonionych 8 (ośmiu) zwycięzców nagród głównych oraz dodatkowo 8 (ośmiu) Uczestników zakwalifikowanych zostanie na listę rezerwową.

4.8. W I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII tygodniu Konkursu zostanie wyłonionych 8 (ośmiu) zwycięzców nagród II stopnia oraz dodatkowo 8 (ośmiu) Uczestników zakwalifikowanych zostanie na listę rezerwową.

4.9. W I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII tygodniu Konkursu zostanie wyłonionych 8 (ośmiu) zwycięzców nagród III stopnia oraz dodatkowo 8 (ośmiu) Uczestników zakwalifikowanych zostanie na listę rezerwową.

4.10. W I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII tygodniu Konkursu zostanie wyłonionych 16 (szesnastu) zwycięzców nagród IV stopnia oraz dodatkowo 16 (szesnastu) Uczestników zakwalifikowanych zostanie na listę rezerwową.

5. NAGRODY

5.1. Uczestnicy Konkursu mogą zdobyć następujące nagrody rzeczowe (zwane dalej „Nagrodą”):

Kategoria nagrody rzeczowej Produkt Ilość Wartość pojedynczej nagrody rzeczowej Całkowita wartość nagród rzeczowych
Nagroda główna JBL T130TWS bezprzewodowe słuchawki douszne Bluetooth (5.2). Kolor piaskowy 8 385,00 PLN 3080,00 PLN
Nagroda II stopnia e-Voucher o wartości 250 PLN do sklepu DOUGLAS. Ważność 12 miesięcy. 8 250,00 PLN 2000,00 PLN
Nagroda III stopnia e-Voucher o wartości 200 PLN do sklepu MARILYN - sklep z bielizną. Ważność 12 miesięcy. 8 200,00 PLN 1600,00 PLN
Nagroda IV stopnia Zestaw produktów Discreet:
 • DISCREET WATERLILY MULTIFORM wkładki higieniczne, 60 szt./1 opak.
 • DISCREET NORMAL wkładki higieniczne, 60 szt./1 opak.
 • DISCREET SPRING BREEZE MULTIFORM wkładki higieniczne, 60 szt./1 opak.
 • DISCREET WATERLILY PLUS wkładki higieniczne, 52 szt./1 opak.
 • DISCREET SUMMER FRESH MULTIFORM wkładki higieniczne, 60 szt./1 opak.
 • DISCREET IRRESISTIBLE MULTIFORM wkładki higieniczne, 60 szt./1 opak.
16 60,00 PLN 960,00 PLN

5.3 Do każdej Nagrody rzeczowej zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną, w wysokości 11,11% wartości brutto wydanej nagrody rzeczowej. Zwycięzca wyraża zgodę i upoważnia Wykonawcę Konkursu do zatrzymania nagrody pieniężnej i przeznaczenie jej na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej Nagrody rzeczowej.

5.4 Wykonawca Konkursu powiadamia zwycięzcę o wygranej za pośrednictwem profilu Instagram lub TikTok Użytkownika. Po powiadomienu, zwycięzca ma 5 dni kalendarzowych na przesłanie na adres pelargos@everydayme.pl:

5.4.1 W przypadku Nagrody głównej lub Nagrody IV stopnia nicku, którym posługuje się na profilu Instagram lub TikTok i adresu pocztowego umożliwiającego wysyłkę nagrody. Przesłanie numeru telefonu jest opcjonalne, jednak może ułatwić skuteczne doręczenie nagrody;

5.4.2 W przypadku Nagrody II lub III stopnia nicku, którym posługuje się na profilu Instagram lub TikTok i adresu email umożliwiającego wysyłkę nagrody.

Jeśli zwycięzca do tego czasu nie będzie mieć podanych danych albo też będą one podane w sposób niepełny, uniemożliwiający wysyłkę nagród drogą pocztową lub kurierską lub na adres email, nagroda zostanie przyznana zwycięzcy z listy rezerwowej na zasadach przedstawionych powyżej.

5.5 Prawa do nagrody nie można przenieść na inną osobę ani w zamian za nagrodę rzeczową żądać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego. Wykonawca Konkursu przekazuje Nagrodę główną lub Nagrodę IV stopnia pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie 30 dni po zakończeniu Konkursu i po skutecznym poinformowaniu zwycięzcy. Jeżeli zwycięzca nie odbiera Nagrody z dowolnej przyczyny nieleżącej wyłącznie po stronie Wykonawcy Konkursu, wówczas traci uprawnienie do otrzymania Nagrody, a Nagroda zostaje przyznana Uczestnikowi z listy rezerwowej. Wykonawca Konkursu przekazuje Nagrodę II lub III stopnia za pośrednictwem adresu email podanego przez zwycięzcę w terminie 30 dni po zakończeniu Konkursu i po skutecznym poinformowaniu zwycięzcy.

5.6 Wykonawca Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za szkody, utratę ani zniszczenie Nagrody po jej przekazaniu firmie kurierskiej aż do chwili dostawy. Organizator ani Wykonawca Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie lub sposób eksploatacji Nagrody przez zwycięzców. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Wykonawca Konkursu nie przyjmują żadnych wniosków ze strony zwycięzców o wszelką zmianę czasu lub metody odebrania Nagród.

6. OPODATKOWANIE

Nagrody w Konkursie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym każda nagroda pieniężna przyznana zwycięzcy łącznie z Nagrodą rzeczową, nie będzie wydana zwycięzcy, lecz zostanie w całości przekazana przez Wykonawcę Konkursu na rzecz właściwego urzędu skarbowego, tytułem należnego podatku dochodowego od wydanej zwycięzcy Nagrody rzeczowej. Wykonawca Konkursu, który jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej w Konkursie.

Wszystkie inne koszty wynikające z wygraną Nagrodą ponosi wyłącznie Zwycięzca.

7. ZASADY OCHRONY DANYCH

7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zabranieckiej 20, 03-872 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000210289, kapitał zakładowy 4 197 000 zł., NIP 5213289895, tel: +48 22 678 55 44..

7.2. Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu Wykonawcy Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego i wieku uczestnika są pobierane i przetwarzane przez Administratora i Wykonawcę Konkursu wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Administratora dostępną na stronie https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml

7.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika jest niezbędność wykonania umowy, zawartej pomiędzy Administratorem danych osobowych, a uczestnikiem (artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO). Umowę, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowią niniejsze Zasady Konkursu. Wykonawca Konkursu udostępni dane kontaktowe uczestnika dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Nagrody uczestnikowi Konkursu. Dane zebrane w Konkursie odnośnie uczestników, którym Wykonawca Konkursu wydał Nagrody będą przetwarzane przez Organizatora przez okres 6 lat, ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa.

7.4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne do udziału w Konkursie i otrzymania Nagród na warunkach określonych w niniejszych Zasadach.

7.5. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, kogo dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Administratora korzystając z formularza online. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych przed doręczeniem Zwycięzcy Nagrody jest możliwe, lecz uniemożliwia doręczenie Nagrody.

7.6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

8. POSTANOWIENIA OGÓLNE

8.1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się w pełni z postanowieniami zawartymi w niniejszych Zasadach oraz je zrozumiał, a także wyraża na nie zgodę. Uczestnictwo w Konkursie oznacza obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszych Zasadach.

8.2. Zwycięzca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie Nagrody.

8.3. Jeżeli Organizator lub Wykonawca Konkursu w sposób uzasadniony podejrzewają, że jakikolwiek Uczestnik manipuluje w dowolny sposób Witryną lub nie przestrzega postanowień zawartych w Zasadach Konkursu, wówczas może wykluczyć takiego Uczestnika z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym

8.4. Rejestrując się, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że treść, wydajność, prędkość transmisji komunikatów i danych, a także prędkość komunikatów protokołu trackback Konkursu zależy od technologii dostawcy, na którą mogą negatywnie wpływać zdarzenia pozostające poza kontrolą Organizatora i Wykonawcy Konkursu, przede wszystkim (między innymi) błąd połączenia, wydajność serwera, utrzymanie bezpiecznego połączenia sieciowego. Organizator i Wykonawca Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z niniejszym punktem.

8.5. Pełen zbiór Zasad Konkursu można uzyskać na stronie www.mydziewczyny.pl/konkurs-discreet oraz pod adresem Wykonawcy Konkursu określonym w punkcie 1.1 niniejszych Zasad. Więcej informacji można uzyskać przy wykorzystaniu formularza internetowego.

Warszawa, 08.08.2022 r.